Çevre Politikası

“Çevreye olan sorumluluğumuzu ve duyarlılığımızı, çevreyi korumak ve muhafaza etmek için kanuni gerekliliklere uyarak ve belirleyeceğimiz amaç ve hedeflere ulaşarak, faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkan çevresel etkilerin azaltılması, çevresel performansımızın sürekli olarak iyileştirilmesi, çevre bilincinin yayılması için gayret göstererek ve yaşam döngüsünü takip ederek yerine getireceğiz.’’
Bu çerçevede;
Faaliyetlerimizin her aşamasında çevre bilincini geliştirecek bir çevre yönetim sistemi oluşturacağımızı,
Resmi, gönüllü kurum ve kuruluşlar yanında toplumun her kesimi ile işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası yasalara uygun olarak çevresel etkileri en aza indirmek suretiyle doğayı ve çevreyi koruyacağımızı,
Yeterli kaynaklar sağlayarak hizmetlerimizde uygun teknoloji seçimi ve kullanımı sonucunda enerji tasarrufu, doğal kaynakların israfının önlenmesi, atıkların azaltılması ve atıkların geri dönüşüm yoluyla ülke ekonomisine kazandırılmasını üniversitemizin ana prensibi olarak belirleyeceğimizi,
Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve buna paralel olarak değişen çevresel yaklaşımlar doğrultusunda çevre ve insan sağlığının korunması için çalışanların eğitim ve uygulamalara etkin katılımını sağlayarak dinamik bir çevre yönetim sistemi uygulamasına öncelik vereceğimizi taahhüt ederiz.

Güncelleme Tarihi: 1 Kasım 2022